Objavljeno: 22. 6. 2017 in Reč predsednika

Utakmica između finteh kompanija i banaka

Standardi i definicije su odlične – toliko ih ima različitih za isti pojam da svako može da izabere onaj koji mu najviše odgovara. Tako je i sa definicijom digitalnog bankarstva.

Članak iz časopisa "Biznis"

Finteh kompanije (tj. one koje se fokusiraju na finansijske servise, koristeći nove digitalne tehnologije) smatraju da su karakteristike digitalnog bankarstva niske cene usluga (ili besplatno), da digitalno bankarstvo ima nove digitalne proizvode i personalizovanu ponudu, vrlo dobro korisničko iskustvo uključujući i trenutno izvršenje usluge ili servisa, otvorenost i transparentnost, da su automatizovani procesi, te da novi digitalni ekosistem omogućava malu potrošnju resursa (niži troškovi) u poređenju sa bankama. Finteh kompanije imaju više programera i tehničkog kadra nego bankara.

Njihovi proizvodi koriste pametne mobilne telefone i internet kao primarni kanal (mobile-first) i nemaju fizičkog dodira sa klijentima. Najviše finteh kompanija automatizuje/optimizuje jedan ili više procesa iz uske oblasti u bankarstvu. Manje je finteha koji pokušavaju da pokriju široku lepezu bankarskih servisa u jednom od korisničkih segmenata i da postanu digitalni konkurent bankama. Na grafikonu su grupisane finteh kompanije po bankarskim uslugama koje rade na nemačkom tržištu.

Drugim rečima, sve je digitalno i automatsko. Problem za finteh kompanije je nedostatak kapitala, nedovoljan broj klijenata, poverenje, nedovoljno dodirnih tačaka sa klijentima, gubici umesto profita. Zato finteh kompanije “kupuju“ klijente besplatnim uslugama koje zahtevaju još veće investicije. To plaćaju investitori ulaganjem kapitala i podrškom. Možda pojedini investitori imaju previše novca ili možda ima nešto u novim finteh kompanijama kada će, samo u ovoj godini, u SAD biti investirano preko 20 milijardi dolara. Očekivanja su da će te investicije omogućiti u sledećih nekoliko godina, da finteh kompanije preuzmu 20 odsto prometa koje ostvare banke na tom tržištu.

Bankari digitalno bankarstvo definišu na drugi način. Oni smatraju da je dovoljno dodati internet i mobilni interfejs i omogućiti da se zahtevi korisnika mogu podneti i preko digitalnih servisa, a ne samo u filijali i da je to digitalno
bankarstvo. Bankari ne vide tako veliku opasnost od finteh kompanija, ili bar ne vide da će njihova banka biti direktno ugrožena. Oni dobro razumeju prednosti njihove banke kao što je poverenje, veliki broj dodirnih tačaka sa klijentima, uključujući i digitalne i fizičke kanale, kapital koji poseduju, visoku profitabilnost, stroge procedure za kontrolu rizika, veliki broj zaposlenih, veliku lepezu proizvoda i servisa. Neki od bankara razumeju da imaju visoke troškove kao posledicu manuelnih procesa, velikog broja zaposlenih, sporog izlaska na tržište sa novim proizvodima, da nisu otvoreni i transparentni, da su ponude nepersonalizovane ali sve to pravdaju strogim zakonima i regulativom i procedurama za kontrolu rizika. Lojalnost klijenata baziraju na statistici da odluka o promeni banke u prošlosti nije bila česta. Ali, po izveštajima analitičara, i to se menja. Sigurno je da će samo mali broj finteh kompanija opstati u ovoj utakmici sa bankama, ali je isto tako sigurno da će se značajno promeniti percepcija klijenata o tome šta je dobar servis i šta su realne cene pojedinih bankarskih servisa i usluga i da će rasti pritisak na banke, njihovu profitabilnost i promet.

Evo jednog mogućeg predloga digitalne transformacije banke, bazirane na dugogodišnjem radu sa bankama. Ovo rešenje povećava vrednost za klijente i samu banku, poboljšava korisničko iskustvo i uvodi nove digitalne proizvode i servise i omogućava odbranu pozicije na tržištu i pokreće novi rast. Ovo rešenje uzima u obzir specifičnosti banaka i njihove investicije do danas. Neophodno je početi od analize stanja svih dosadašnjih digitalnih aktivnosti i njihove sklađenosti sa najboljom praksom na tržištu. Sasvim je normalno da su pojedine aktivnosti bile efikasne i progresivne u prošlosti, ali danas postoje bolje alternative. Razmatranje različitih digitalnih rešenja iz bankarske prakse ali i iz drugih industrijskih grana utiče na stvaranje novih pogleda, ideja i na bolje razumevanje vrednosti za klijente. Neophodno je analizirati i razumeti digitalne poslovne modele i njihovu vrednost. Od klijentskih segmenata i vrednosti ponude, preko kanala, osnovnih aktivnosti i resursa pa do partnerskog ekosistema, strukture troškova i prihoda. Na tim osnovama se definiše nova digitalna strategija i ciljevi digitalne transformacije – šta banka želi da postigne digitalnom transformacijom i kako. Sama digitalna transformacija banaka može se jednostavno predstaviti u pet koraka. Prvi korak digitalne transformacije je u integraciji i konsolidaciji digitalnih kanala i njihovom povezivanju sa fizičkim kanalima – kreiranje omni-kanalske komunikacije sa klijentima ili još bolje opti- kanalske komunikacije. Omni-kanalska komunikacija je kada korisnik može da vodi komunikaciju ili koristi servise i usluge prelazeći sa kanala na kanal bez prekidanja. Može da započne svoj zahtev za kredit na internetu, nastavi u filijali a završi na mobilnom telefonu – po svom izboru. Opti-kanalska komunikacija koristi određene prednosti konkretnih kanala. Ako se u nekom prodajnom centru korisnik uključi na mobilnu aplikaciju banke, onda će se, na osnovu njegove geolokacije, prvo pojaviti informacije koje mogu da budu od interesa na toj lokaciji. Na primer stanje na kreditnoj kartici. Drugi primer je da se koristi optimalni kanal za određenu operaciju: za slanje dokumenta koristi se pametni mobilni telefon pošto je najlakše fotografisati ili skenirati dokument pomoću njega a ostali koraci operacije mogu biti na bilo kom od kanala. Prema izveštaju konsultantske kuće McKinsey univerzalne banke imaju oko 600 različitih procesa. Od toga 30 procesa je okrenuto prema klijentima i oni koriste 50 odsto svih resursa.

(nastavak u sledećem broju magazina "Biznis")

Branislav Vujović

Branislav Vujović

Predsednik New Frontier Group
Težite da postanete bolji

Branislav Vujović je osnivač i predsednik New Frontier Group i odgovoran je za poslovanje grupacije sa specijalnim fokusom na inovacije, M&A strategiju, grupnu strategiju i veze sa investitorima.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas