Saga i New Frontier Group su lideri na polju digitalne transformacije, sa više od 150 digitalnih eksperata koji našim klijentima pomažu na putu njihove digitalne transformacije. Postoje četiri ključna koraka koja opisuju putovanje kroz digitalnu transformaciju, koja se fokusiraju na sposobnost brzog kreiranja prototipova i implementaciji digitalne inicijative:

 • Procena i strategija: Definisanje strategije digitalne transformacije i razvoj aktivnosti i inicijativa koje je potrebno preduzeti.
 • Detaljisanje i izvršenje: Detaljna analiza inicijative digitalne transformacije i upravljanje planom aktivnosti digitalne transformacije. Dizaniranje digitalnih rešenja i poslovnih modela koji će se implementirati. Detaljan opis osnovne organizacije i procesa, kao i tehnološke strategije.
 • Brzo kreiranje prototipova: Ciklusi testiranja digitalnih rešenja i poslovnih modela upotrebom prototipova.
 • Brza implementacija: Implementacija inovativnih digitalnih rešenja i poslovnih modela.

Saga i New Frontier Group poseduju dokazana rešenja za proces digitalne transformacije u različitim industrijama: 

 • Angažovanje klijenata: Adresiranje i angažovanje svih korisničkih grupa.
 • Korišćenje umreženog ekosistema: Povezivanje sa različitim partnerima. Kreiranje umreženog ekosistema.
 • Angažovanje zaposlenih: Obezbeđivanje efikasne interne komunikacije i kolaboracije.
 • Automatizacija & Efikasnost: Uvođenje digitalne transformacije kroz operacije i lanac snabdevanja. Oslanjanje na Big Data i Internet of Things (IoT) mogućnosti.
 • Pametni sadržaj i proizvodi: Kreiranje i nuđenje pametnih proizvoda i sadržaja.

Umesto upotrebe tehnologije kao početne tačke za poboljšanje ili izrade mobilnih, društvenih, Big Data i Cloud sposobnosti, od kritične važnosti je da se sledi holistički pristup i da se razvije digitalna strategija koja će da sprovodi i proširuje opštu strategiju kompanije.

Mi imamo dva dokazana formata radionica koje pomažu našim klijentima da brzo i pragmatično razviju ili provere svoje digitalne strategije:

 • Radionica modela digitalnih naboljih praksi: Pregled najboljih modela digitalne transformacije i studija slučaja iz velike baze podataka u vlasništvu Sage i New Frontier Group. Izvođenje potencijalnih aplikacija modela digitalne transforamcije najboljih praksi koje mogu da pomognu konkretnom klijentu. Razvoj i definisanje prioriteta prve liste inicijativa za digitalnu trnasformacju.
 • Radionica digitalne strategije: Analiza trenutne poslovne strategije klijenta u kontekstu digitalne transformacije. Radionica identifikuje digitalne mogućnosti i različita polja digitalne strategije, kao što su angažovanje klijenata, angažovanje zaposlenih, angažovanje ekosistema, automatizacija i efikasnost i pametni proizvodi i sadržaj. Uključivanje modela najboljih praksi i studija slučaja iz velike baze u vlasništvu Sage i New Frontier Group, kako bi se stimulisala diskusija i razvoj. Detaljna revizija digitalne strategije i inicijative u skladu sa potrebama klijenata.

Cilj oba pristupa je definisanje vizije za digitalno, kao i konkretnog plana akcija u stilu „korak-po-korak“ kako bi se uspešno završila digitalna transformacija. Oni vode ka brzom kreiranju prototipa i implementaciji digitalnih rešenja i poslovnih modela, kao i realizovanju finansijskog napretka u smislu poslovnog prihoda, troškova i sveukupnog poboljšanja poslovanja.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas